Fountain House modellen

Fountain House-modellen

A place to come • A place to work • A place to belong • A place to return to
Et sted at komme • Et sted at arbejde • Et sted at høre til • Et sted at vende tilbage til

 

Et Fountain House er et klubhus, som er struktureret på en sådan måde, at mennesker med langvarig psykisk sygdom kan få hjælp til at komme videre i tilværelsen gennem udvikling af kompetencer, det være sig personlige, sociale såvel som faglige.

Et Fountain House er således ikke en traditionel behandlingsinstitution, men et rehabiliterende arbejdssted, hvor ligeværdighed, åbenhed og omsorg er i højsædet. Dagligdagen er præget af en åben atmosfære og omsorg for hinanden.

 

Fountain House modellen tager sit udgangspunkt i tre budskaber:

 • At være ventet
 • At være ønsket
 • At være nødvendig

 

Disse tre budskaber udgør selve kernen i Fountain House-modellen. Herudover består modellen af følgende antagelser:

 • At ethvert medlem kan udvikle sig og komme til at føre et personligt tilfredsstillende liv.
 • At alle mennesker rummer ressourcer og potentialer, som i et trygt og stimulerende miljø kan udvikles og bringes til anvendelse til gavn for både én selv og for klubhuset.
 • At arbejde er en vigtig identitetsskabende faktor i vores liv og dermed en central del i et Fountain House.
 • At det sociale aspekt er centralt i forhold til at få det bedre, dvs. at man har brug for at være sammen med andre mennesker for at udvikle sig.

 

Udviklingsmuligheder

Grundlæggende bygger Fountain House-modellen på evidensbaseret viden om, at mennesker med psykisk sygdom har mange udviklingsmuligheder, som kan bringes frem gennem arbejdet i et klubhus.

Udviklingsmuligheder eller begrebet Recovery skal her ikke blot forstås som personlig udvikling. Udviklingsmuligheder omfatter personlige, sociale og arbejdsmæssige aspekter, som indbyrdes er forbundne. Det er netop recovery i en meningsfuld kontekst, der er det centrale i Fountain House modellen.

 

Arbejdets betydning

En vigtig antagelse i Fountain House-modellen er, at menneskets identitet nøje er forbundet med at have et meningsfuldt arbejde. I dag ved vi, at arbejde, og især muligheden for at stræbe efter at udføre erhvervsarbejde, er en udviklende og reintegrerende kraft i ethvert menneskes liv. Alle har evner og talenter, som, når de bliver udnyttet, kan gøre ens dag værdifuld. Arbejde er således et centralt begreb i rehabiliteringen. Medarbejdernormeringen er bevidst så lav, at det er umuligt for medarbejderne alene at varetage det daglige arbejde. Dette bevirker, at medlemmerne får en vigtig betydning, eftersom et Fountain House kun kan eksistere i kraft af medlemmernes tilstedeværelse og aktive indsats.

Det er i det arbejdende fællesskab, at vi bryder de traditionelle roller ned, og det er her, medlemmernes ansvarsfølelse, medindflydelse og selvværd bygges op. I den arbejdsstrukturerede hverdag optræner medlemmet gennem daglige arbejdsrutiner ansvarsfølelse, mødepræcision, koncentration og evnen til at indgå i sociale sammenhænge.

 

Fællesskab og relationer

Hverdagen i et klubhus bygger på et fællesskab, hvor man er ventet, ønsket og nødvendig. I Fountain House modellen lægges der vægt på den arbejdsstrukturerede hverdag. Fokus er rettet mod arbejde, men det er samtidig de relationer, der vokser frem gennem det arbejdende fællesskab, som har central betydning. I det tætte samarbejde opstår der nære relationer, og vi kommer til at lære hinanden godt at kende.

Gennem arbejdet foretager man sig noget, som både er til gavn for én selv og andre. Man bliver en del af noget, der er større end én selv. I klubhuset bruges mentorprincippet, hvor man ofte arbejder sammen to og to, hvor en mere erfaren støtter og oplærer en mindre erfaren. Herved øges selvtillid og selvfølelse samt muligheden for personlig udvikling hos begge parter. Dette bevirker, at man bliver i stand til at tage mere ansvar for sig selv. Men samtidig påtager man sig et ansvar, der rækker ud over én selv. Herved bliver ansvarligheden i en vis forstand fordoblet. Man opnår en særlig betydning. Man hjælper ikke kun sig selv. Man hjælper også andre. En vigtig del af livet er jo at give noget videre til gavn og glæde for andre.

 

Vigtige principper i dagligdagen i et Fountain House

Arbejdet bygger på følgende grundlæggende principper:

 • Frivillighed
 • Ligeværdighed
 • Åbenhed
 • Medindflydelse
 • Brug af ressourcer

Det er frivilligt at komme i et Fountain House. Det er vigtigt, at man selv er motiveret, eftersom det er herved, at ens arbejde i klubhuset bliver meningsfuldt. Som medlem har man rettigheder og pligter som f.eks. at aftale arbejdstider og mål sammen med en medarbejder. Man vælger selv den enhed, man ønsker at arbejde i og den medarbejder, man helst vil tale og samarbejde med. Man vælger sig selv ind på de opgaver, man synes, man kan tage ansvaret for, store som små, alt efter hvordan man har det.

Medlemmer og medarbejdere deltager i et ligeværdigt samarbejde i løsningen af den daglige drift af huset såsom at administrere, vedligeholde huset, lave mad, tage imod gæster, formidling mv. Endvidere sidder to medlemmer i bestyrelsen og et medlem deltager i ansættelsessamtaler. Ligeværd går ikke på, at vi skal have ens ydeevne og ens roller, men på at alle er en vigtig del af pulsen i huset.

Der hersker en meget stor grad af åbenhed og medindflydelse. Det er f.eks. medlemmer, der åbner post og passer telefon. Hver morgen læses gårsdagens telefonbog op, ligesom vi orienterer om ugens program. Det er vigtigt, at hver enkelt har et højt informationsniveau og viden om forholdene i huset, da medlemmer og medarbejdere i fællesskab træffer alle beslutninger vedrørende dette på et ugentligt møde. Alle kan komme med punkter til dagsordenen, og der tages referat fra møderne, så alle kan følge med i, hvad der er besluttet. Den store åbenhed kræver, at alle medlemmer har en moralsk tavshedspligt. Medarbejderne har en juridisk tavshedspligt.

Vi fokuserer på brug af den enkeltes ressourcer og stærke sider.